עורך דין תאונות דרכים

עורך דין תאונות דרכים

פעמים רבות תאונת דרכים עלולה לגרום לנזקי גוף המצריכים החלמה ושיקום ואף להותיר נכות לכל החיים.

הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים משולם מכוח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה – 1975.(להלן: “החוק”) החוק מעניק זכות מוחלטת לפיצוי לכל אדם (נוסע, נהג או הולך רגל) אשר נפגע בתאונת דרכים.

בניגוד לתביעת נזיקין רגילה, במידה ונמצא כי האירוע הנו “תאונת דרכים”, אז קיימת אחריות מוחלטת ואין צורך ואין כל רלוונטיות להוכיח במהלך המשפט מי היה האחראי לתאונה על מנת לקבל פיצוי.

המטרה הגלומה מאחורי עיקרון היעדר האשמה הוא כי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הנו חוק סוציאלי שחוקק במטרה ליתן פיצוי לכל אדם שנפגע ב”תאונת דרכים” כהגדרתה בחוק זה.

למעשה הנפגע תובע את חברת הביטוח של הרכב בו הוא נסע וחברת הביטוח היא זו שתובעת את חברת הביטוח המבטחת של הרכב הפוגע. במידה והמדובר בהולך רגל אזי הוא תובע את חברת הביטוח של הרכב הפוגע בו. במקרים חריגים של רכב אשר אין בו ביטוח חובה או שזהות הפוגע לא ידועה (פגע וברח) – תוגש התביעה כנגד “קרנית” – גוף המשמש כקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים אשר הוקם ע”י המדינה.

חוק הפיצויים מגדיר תאונת דרכים כדלקמן: “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה”. על אף הגדרה כללית זו ניתן למצוא בחוק ובפסיקה של בתי המשפט הרחבות רבות להגדרה זו, דהיינו הכרה במקרים נוספים כתאונות דרכים או לאו – כך שכיום כל מקרה נבחן לגופו.

פקודת רכב מנועי תש”ל – 1970 מטילה על בעל הרכב או המחזיק ברכב או הנוהג ברכב חובה לרכוש פוליסה המכסה את אחריותם המוחלטת על פי חוק הפיצויים, וזאת על מנת שלנפגע נזק גוף בתאונת דרכים יהיה ממי להיפרע בגין נזקיו.

נפגע אשר יש לו מספר עילות תביעה ואחת מהן היא עילה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לא יהיה זכאי לתבוע כל גורם אחר מכוח כל חוק אחר ויחויב לתבוע בהתאם לעילת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עקרון זה הקבוע בחוק הפיצויים קרוי בשם “עקרון ייחוד העילה”.

יתכנו מקרים בהם התאונה מהווה אמנם “תאונת דרכים” על-פי החוק, אך הנפגע לא יוכל לתבוע על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אלא לפי פקודת הנזיקין בלבד.

מקרה כזה יכול להתרחש למשל מקום בו אדם נהג ברכבו ללא ביטוח חובה ונפגע בתאונה עם רכבו.  בהתאם לסייגים המצוינים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אותו נפגע אמנם נפגע בהתאם להגדרת “תאונת דרכים” כהגדרתה בחוק, אך לאור העובדה שבעת התאונה לא היה לאותו נפגע ביטוח חובה שביטח את שימושו ברכב כמתחייב בחוק לא יוכל הנפגע לתבוע לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ו”להנות” מעיקרון היעדר האשמה. במקרה כזה פתוחה באפשרותו לתבוע את נזקיו על-פי פקודת הנזיקין אשר רק במקרה ויוכל להוכיח אחריותו של אחר לקרות התאונה יוכל לזכות בפיצוי.

החוק קובע כי ישנם עוד מקרים בהם גם אם התרחשה תאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים לא יהיה זכאי הנפגע לתבוע בהתאם לחוק זה (תאונה במזיד, שימוש ללא רשות, נהיגה ללא רישיון בתוקף, פעולות איבה וכו’).

הוכחת הנזק:

במידה ונמצא כי האירוע הנו “תאונת דרכים” על-פי דין, פונים להוכחת הנזק. כשמגישים תביעת פיצויים מכוח החוק הצדדים (התובע והנתבע) לא רשאים להגיש חוות דעת רפואית מטעמם – וקביעת הנזק מתבצעת ע”י בית המשפט אשר ממנה מומחה או מומחים מטעמו שקובעים מה נכותו של הנפגע, במידה ונותרה.

ישנו חריג בחוק אשר קובע כי במקרה ותאונת הדרכים התרחשה במהלך העבודה (לרבות בדרך לעבודה או מהעבודה) חל דין ייחודי בשם “קביעה על פי חוק אחר” ולא ימונה מומחה מטעם בית המשפט לקביעת נכותו של הנפגע. דין ייחודי זה קובע כי אם עד מועד שמיעת הראיות בתביעה שהוגשה לבית המשפט נקבעה הנכות על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי וזאת לפני שניתנה חוות דעת רפואית מטעם בית המשפט – תחייב קביעת ועדת המוסד לביטוח לאומי על פני המומחה.

יצוין, כי ההבדל בין הקביעות יכול להיות לעיתים קריטי. עקרון דומה חל אם תאונת הדרכים אירעה במסגרת צבאית, כגון במהלך שירות מילואים.

התיישנות:

תביעה בגין תאונת דרכים מתיישנת כעבור 7 שנים מהיום שבו נולדה עילת התובענה. ביחס לקטין   -מרוץ ההתיישנות מתחיל בהגיעו של הקטין לגיל 18. ביחס לאדם הלוקה בשכלו מתחיל מרוץ ההתיישנות ביום שפסק הליקוי או ביום שמונה לאותו אדם אפוטרופוס.

בעת קרות תאונה דרכים חשוב לפעול בהתאם להוראות שלהלן:

תיעוד וצילום – על הנפגע לתעד ככל הניתן את אירוע התאונה בין אם ע”י רישום פרטים מלאים של הרכב המעורב ועובדות המקרה ובין אם על ידי תמונות סטילס ווידאו של התאונה, זירת האירוע והנזק שנגרם לגוף הנפגע כתוצאה מקרות התאונה (במידה ונותרו חבלות וצלקות בולטות לעין).

במידה והרכב הפוגע אשם באירוע התאונה, כדאי בשלב זה לתעד את זירת התאונה במצלמה מכמה זוויות שונות (מומלץ תמונות מקרוב ומרחוק).

טיפול רפואי – לאחר התרחשות התאונה, חשוב לקבל טיפול רפואי מידי וללא שיהוי בבית החולים או בקופת החולים. קבלת הטיפול נחוצה להערכת המצב הבריאותי וליצירת תיעוד רפואי ראשוני המפרט את התרחשות התאונה, מיקום הפגיעה הגופנית, תלונות הנפגע, הבדיקות שבוצעו לו וההנחיות שקיבל מהצוות הרפואי בדבר המשך הטיפול. על הנפגע להקפיד על התייצבות לכל הטיפולים הרפואיים הנדרשים עד להתייצבות מצבו, וכן לפנות לרופא מומחה לפי תחום הפגיעה (אורתופד, נוירולוג, עיניים ועוד) לפי הצורך. המסמכים הרפואיים מלמדים על משך תקופת הטיפול וחומרת הפגיעה על בסיס התלונות והממצאים שהתקבלו. מיעוט ממצאים או אי הקפדה על ביצוע מעקב ובדיקות רפואיות לאחר קרות התאונה עלול להקשות בהמשך על ניהול התיק ולהשפיע על גובה הפיצוי שיקבל הנפגע.

שמירת התיעוד – יש לרכז את כלל התיעוד במקום מסודר ושם לאסוף את מלוא התיעוד הקשור לתאונה לרבות תיעוד רפואי (ביה”ח, קופ”ח, בדיקות, אישור מחלה וכו’), תיעוד הוצאות (קבלות על רכישת תרופות, טיפולים משקמים, עזרה לצד ג’) וכו’.

משטרה – במידה ולא הייתה נוכחות משטרתית בזירת התאונה, על הנפגע להודיע למשטרה על קרות התאונה ולקבל אישור משטרה המציין את התרחשותה, מועדה, הרכבים המעורבים, מספרי פוליסות הביטוח, החברות המבטחות ופרטי הנפגעים ועוד.

תאונת עבודה – במידה ותאונת הדרכים הינה גם תאונה עבודה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מעת קרות התאונה בתביעה לקבל פיצוי בגין הנזקים הגופניים.

הפיצוי שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי או שאמור היה להתקבל באופן רעיוני ינוכה ממלוא התגמולים להם הנפגע יהיה זכאי בתביעתו כנגד מבטחת החובה.

הליך הטיפול בתביעה:

הליך הטיפול בתביעת הפיצויים לנפגע תאונת דרכים כולל בירור נסיבות התאונה וזהות המבטח החייב בתשלום הפיצויים, פנייה ראשונית לחברת הביטוח, הגשת תביעה לבית-המשפט, מינוי מומחים רפואיים מטעם בית-המשפט, ניהול התיק בבית-המשפט, גביית הפיצוי והגשת ערעור במידת הצורך.

ניהול התובענה מתבטאת החל מהצד הטכני של הוכחת התאונה והביטוח, המשך בשאלות רפואיות ותפקודיות של הנפגעים, וכלה בחישוב הנזקים הכוללים, בדיקת שומות מס, תלושי שכר, תנאים סוציאליים, פיטורין, הסבה מקצועית והתמקצעות חסרת פשרות בהוכחת ההפסדים והפיצויים.

ההמלצה היא להיוועץ עם עורך דין מיד לאחר הפגיעה. משרדנו מזמין את כל מי שנפגע ומבקש לברר האם הוא זכאי לפיצוי לפי חוק זה להגיע לפגישת יעוץ ללא עלות. המשרד מלווה את הנפגע לכל אורך ניהול ההליך, תוך מתן מענה מיטבי וזמינות לטובת לקוחותיו החל מרגע הפגיעה. המשרד מסייע בבחירת האסטרטגיה המשפטית הנכונה תוך חתירה לפיצוי ומיצוי זכויות בנתיב המקצועי, השקוף, האיכותי, המהיר והאמין ביותר.

מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?

מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם

    מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?
    close slider

      מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם